Vecné a finančné vyhodnotenie projektu podporeného VPN ZSM - https://www.oslovma.hu/Archiv/Priloha2-Vyhodnot.rtf

Príloha č. 2 / 1. strana

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu podporeného
Verejnoprospešnou nadáciu Zväzu Slovákov v Maďarsku

Číslo zmluvy:                       

Žiadateľ:                              

Názov projektu:         

VECNÉ VYHODNOTENIE

Stručný popis realizácie projektu a splnenia stanovených cieľov:

 

Prínos projektu pre krajanskú komunitu a prínos výsledkov projektu pre realizáciu zmluvy (oblasť vzdelávania a kultúry, zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku):

 

Príloha č. 2 / 2. strana

FINANČNÉ VYHODNOTENIE

Nákladová položka

Účtovný doklad

(faktúra)

Suma (Ft)

Bankové poplatky

SPOLU

Prijatá podpora

Rozdiel

Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko, podpis):

Miesto a dátum vyhotovenia:

 

Príloha č. 2 / 3. strana

Čestné vyhlásenie o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania

Týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že vyúčtovanie je vecne a formálne správne.

Meno a priezvisko osoby, ktorá

vypracovala vyúčtovanie (čitateľne):

Dátum:

Podpis

Meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu prijímateľa (čitateľne):

Podpis

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány