Do súbehu prišlo 139 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 42 760 360 forintov (114 948 €). Kuratórium v roku 2023 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo, nepodporilo 43 žiadostí, 96 súbehov podporilo celkovou sumou 14 423 440 forintov /37 957 €/.

Referát o činnosti VPN ZSM v roku 2023

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 30. júna 2023 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy minuloročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 49 690 €. V rámci prípravy sme vypísali súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už sedemnásty ročník Školy v prírode sa uskutočnil v týždňových turnusoch od 3. do 30. septembra 2023 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Prvých troch turnusov Školy v prírode sa zúčastnili žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu, štvrtý turnus patril gymnazistom. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2023 bola autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom. Členovia Správnej rady (Kuratória) VPN ZSM vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2023. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby, jednotlivci. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenskéhonárodnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku; vydavateľskú činnosť a jubilujúce kultúrne telesá; uskutočnenie akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku - Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku; poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia; účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo rekordných 139 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 42 760 360 forintov (114 948 €). Kuratórium v roku 2023 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo 43 žiadostí, 96 súbehov podporilo celkovou sumou 14 423 440 forintov /37 957 €/.

V Budapešti, 26. apríla 2024

Matej Šipický (predseda)

Imrich Fuhl (tajomník)

 

Sumár finančného vyhodnotenia

 

HUF

EUR

Podpora školských a kultúrnych aktivít

14 423 440

37 957,44

Škola v prírode „Poznaj svoje korene“

19 046 407

49 690,00

Prevádzkové náklady / Fungovanie

3 387 747

9 691,01

Bankové náklady

861 366

2 271,60

Spolu:

37 718 960

99 610,05

Dotácia ÚSŽZ:

36 738 418

99 581,00

Zostatok / Rozdiel:

12 529

29,05

  

Sumár - Výdavky VPN ZSM v roku 2023 /€/

 

Pomenovanie

Škola

v prírode „Poznaj svoje korene“
/€/

Podpora školských a kultúrnych aktivít

/€/

Prevádzkové náklady

Fungovanie
+ Bankové náklady
/€/

Celkove /€/

Hmotné prostriedky

0,00

Kancelárske potreby, tlačivá

0,00

Materiálové náklady celkove

0,00

Preprava

0,00

Vystúpenie

0,00

Cestovanie

601,39

601,39

Ubytovanie

49 690,00

49 690,00

Služby celkove

49 690,00

 

601,39

50 291,39

Bankové náklady

2 271,60

2 271,60

Vstupenky

0,00

Iné služby

9 089,62

9 089,62

Iné služby celkove

 

 

11 361,22

11 361,22

Reprezentácia

0,00

Poskytnuté podpory

 

37 957,44

 

37 957,44

Vecné investície s menšou hodnotou

0,00

Straty pre zmeny menového kurzu

0,00

Výdavky celkove

49 690,00

37 957,44

11 962,61

99 610,05

Získaná dotácia

44 623,00

45 000,00

9 958,00

99 581,00

Rozdiel (zostatok)

5 067,00

-7 042,56

2 004,61

29,05

Iné príjmy

Pomer podpory (príjmy)

1,11

0,84

1,20

1,00

Pomer použitia (výdavky)

0,50

0,38

0,12

1,00

Podpory VPN ZSM na rok 2023

Školské a vzdelávacie inštitúcie

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

MŠ Békešská Čaba - Katarína Janečká

Zaobstaranie krojov

60 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke

105 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Ideme na samotu

80 000

Nadácia ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Slovenské národnostné tematické dni

50 000

Nadácia ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom

Účasť na stretnutí detských divadelníkov

100 000

Materská škola Makovička v Dunaeďháze

Národnostný deň v škôlke

50 000

Základná škola v Dabaši-Šáre

Slovenský národnostný týždeň

140 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

XI. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

140 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

Súťaž zo slovenského jazyka

50 000

MŠ pri Slovenskej škole v Békešskej Čabe

Jesenné radosti na Haluškovom dvore

100 000

Nadácia pri slov. ZŠ v Slovenskom Komlóši

Mesiac slovenskej kultúry

140 000

Slovenská škola v Budapešti

Slovenský projektový týždeň

140 000

Základná škola v Čabačude

Slovenský národnostný deň

140 000

Miestne a regionálne slovenské samosprávy

                  Žiadateľ

                 Projekt

  Suma (HUF)
 

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Gastrofestival v Novom Budíne

200 000

 

Slovenská samospráva v Novom Meste pod Šiatrom

Mariánske stretnutie zemplínskych Slovákov

150 000

 

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Orava v Budapešti

97 790

 

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy

80 000

 

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

250 000

 

Slovenská samospráva v Malej Tarči

Slovenské folklórne stretnutie Tulipán

150 000

 

Slovenská samospráva v Békešskej Čabe

„Čabjanská pocťenková kňižočka”

50 000

 

Slovenská samospráva v Gute

Krúžok a kurz slovenského jazyka

50 000

 

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

70. výročie založenia FS Veľká Bukovinka

100 000

 

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Slovenský deň v Répášskej Hute

50 000

 

Slovenská samospráva v Novej Hute

Nákup slovenských jazykových kníh

70 000

 

Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti

Adventné podujatie

80 000

 

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Slovenský národnostný deň

100 000

 

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Chystáme sa na sviatky

70 000

 

Slovenská samospráva v Agárde

Baranie hrče - Dedinský deň v Jaseni

200 000

 

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

80 000

 

Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Slovenské národnostné stretnutie

100 000

 

Slovenská samospráva v Čorváši

Národopisný, remeselnícky a náb. tábor

200 000

 

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

100 000

 

Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti

Slovenský denný detský tábor v Kerestúri

100 000

 

Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti

Adventná oslava

80 000

 

Slovenská samospráva v Telekgerendáši

Súťaž Slovenský škovránok

300 000

 

Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši

Bánhedešské zošity č. 7

200 000

 

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Vyučovanie ľudových tancov v škole

50 000

 

Slovenská samospráva v Níži

Novohradské lipky - stretnutie detí

100 000

 

Slovenská samospráva v Malej Náne

Účasť na slovenských podujatiach

100 000

 

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Kvíz pre gymnazistov

150 000

 

Slovenská národnostná sam. v Ostrihome

Huťania v Huti - Huťania o Huti

100 000

 

Slovenská národnostná sam. v Ostrihome

Národnostný deň

180 000

 

Slovenská samospráva v Kardoši

Účasť na oslavách 75-ročného ZSM

360 000

 

Slovenská samospráva v Tardoši

Župná jazyková súťaž v Tardoši

100 000

 

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Deň národností / Nástenný kalendár

100 000

 

Slovenská samospráva v Čobánke

Projektový týždeň počas zimných zvykov

100 000

 

Slovenská samospráva v Orosláni

Dedinský deň v Orosláni

150 000

 

Slovenská samospráva v Maglóde

Účasť na slávnosti v Blatnohrade

150 000

 

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

300 000

 

Slovenská samospráva Novohradskej župy

19. Regionálny slovenský deň

300 000

 

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodný novohradský folk. festival

300 000

 

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie

350 000

 

Slovenská samospráva v Pišpeku

Podpora činnosti Folklórnej skupiny Pišpek

200 000

             

Spoločenské organizácie

                               Žiadateľ

                              Projekt

             Suma (HUF)
 

Slovenský folklórny spolok Lipa

Zabezpečenie ľudových krojov

100 000

 

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Koncert opernej speváčky Edity Šutovej

200 000

 

Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Zachovanie miestnych slovenských tradícií

100 000

 

Kultúrny spolok pre Mlynky

Online jazykové kurzy pre mládež

150 000

 

Kultúrny spolok pre Mlynky

Vianočné tradície

150 000

 

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Dni slovenskej národnosti

150 000

 

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

200 000

 

Spolok Kvety Hút v Pálháze

Účasť na súťaži Slovenský škovránok

273 000

 

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Návšteva Dňa Slovákov v Maďarsku

100 000

 

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

25. výročie založenia Klubu slov. dôchodcov

80 000

 

Spolok čabačudských Slovákov

Novohradské národnostné stretnutie

380 000

 

Gastronomická a tur. jednota DS ČABA300

Tranoscius 100

50 000

 

Čabianska organizácia Slovákov

Čabianska Slovač a jej klenoty

100 000

 

Čabianska organizácia Slovákov

Národnostný festival v Pokoji a mieri

150 000

 

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

200 000

 

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Slovenský škovránok 2023

250 000

 

Slovenský klub v Répašskej Hute

Slovenský vianočný večierok

50 000

 

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Sústredenie zboru Ozvena na Slovensku

150 000

 

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Festival speváckych zborov vo Zvolene

100 000

 

Spevácka skupina Horenka v Novej Hute

Slovenský škovránok v Telekgerendáši

200 000

 

Spolok dôchodcov v Dunaeďháze

Zaobstaranie krojov

50 000

 

Páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

100 000

 

Slovenský spolok Identita

Mládežnícky poznávací zájazd na Slovensku

250 000

 

Ženský hlas v Čuvári

Slovenský národnostný deň

100 000

 

Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Kamenná matrika Ečeranov

100 000

 

Spolok pre zach. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Deň slovenskej kultúry vo Veľkom Bánhedeši

150 000

 

Spolok gerendášskych Slovákov

Slovenský tábor pre gerendášske deti

150 000

 

Združenie Horenka v Kétšoproni

Slovenský škovránok v Telekgerendáši

133 350

 

Organizácia komlóšskych Slovákov

Jubileum organizácie - Dvor slov. kultúry

150 000

 

Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Účasť na slov. podujatiach v Maďarsku

100 000

 

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

300 000

 

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Novohradské národnostné stretnutie

300 000

 

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

250 000

 

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Folklór a gastronómia

250 000

 

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Choreografia na súťaž Slovenský škovránok

100 000

 

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Sústredenie v obci Banka

114 300

             

Pedagógovia / Jednotlivci

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Monika Berényiová

Pamätný večer Štefana Lamiho

50 000

Atila Rusnák

Poplatok za školenie

350 000

Ladislav Lőrik

Vystúpenie s kapelou Čibaj Banda

100 000

Ladislav Lőrik

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

200 000

Marta Papučková Glücková

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000

Anna Baumstarková

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

100 000

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)

       Žiadateľ                                                                           Projekt

Kultúrny spolok pre Mlynky

Tábor pre našich študentov na Slovensku

Kultúrny spolok pre Mlynky

Nákup hudobných nástrojov

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Po stopách sv. Cyrila a Metoda – Blatnohrad

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Pútnický zájazd na Slovensku

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Mládežnícky poznávací zájazd na Slovensku

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Výlet do Bratislavy

ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské slovníky

Nadácia ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Knižné odmeny pre najlepších žiakov

Nadácia ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Učebné pomôcky

Slovenská samospráva Budapešti

Jazykový tábor v Mojmírovciach

Spolok ľud. kult. dedičstva Rákošská dolina

Prezentácia dvojjazyčnej publikácie Tranoscius

Spolok Kvety Hút v Pálháze

Poznaj svoje korene - Cesta na Slovensko

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Po stopách našich predkov

Čabianska organizácia Slovákov

Hrušov - Hontianska paráda

Slovenská samospráva v Novej Hute

Zaobstaranie krojov pre deti

Slovenská samospráva v Novej Hute

Kroje pre členov speváckej skupiny

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Zimný hosť Mikuláš

Kultúrny spolok pre Mlynky

Účasť na Dni Slovákov v Maďarsku

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Krajanské podujatia v Detve a Bratislave

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Koncert na pamiatku Ondreja Áchima

Základná škola v Dunaeďháze

Deň rodiny

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Lavice k Slovenskému pamiatkovému domu

Slovenská samospráva v Agárde

Národnostný deň

Atila Rusnák

Zbierka úloh so slovenčiny

Atila Rusnák

Technické pomôcky pre vyučovanie

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Vystúpenie hosťujúceho speváckeho zboru

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Klub slovenského jazyka

Slovenská samospráva v Níži

Stretnutie slovenských klubov a samospráv

Slovenská samospráva v Albertirši

Návšteva partnerskej lokality Zvolenská Slatina

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

Anna Baumstarková (Šarišáp)

Hľadáme svoje korene v Trenčianskom kraji

Slovenská samospráva K.-Ostrihomskej župy

Nástenný kalendár

Alžbeta Szabová (Orosláň)

Slovenskí aktivisti v krajine svojich predkov

Slovenská samospráva v Maglóde

Účasť na Dni Slovákov v Maďarsku

Slovenská samospráva v Maglóde

Krajanské podujatia v Detve a Bratislave

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Publikácie 25 rokov slov. života v Šalgótarjáne

Monika Berényiová (Pišpek)

Účasť na Folk. festivale Slov. v Maďarsku

Erika Kissová Töröková (Tardoš)

Letná škola slovenského jazyka v Tardoši

Slovenský folklórny spolok Lipa

Účasť na 56. FSP v Detve

Slovenská škola v Budapešti

Vianočný projektový týždeň

Slovenská škola v Budapešti

Výlet na Sarvaš

Slovenská škola v Budapešti

Komunikačná súťaž