Do súbehu prišlo 117 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 29 036 365 forintov (73 510 €). Kuratórium v tomto roku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo, nepodporilo deväť žiadostí.

Referát o činnosti VPN ZSM v roku 2022

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 24. júna 2022 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy minuloročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 45 157 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šestnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 8. septembra do 2. októbra 2022 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody. Školy v prírode sa zúčastnili žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v minulom roku bola autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na  organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom. V roku 2022 VPN ZSM pozabezpečenieužila 5 146,12 € na prevádzkové náklady (fungovanie) a 2 946,32 € stáli bankové náklady. Členovia Správnej rady (Kuratória) VPN ZSM vyčlenili 3 000 € na Folklórny festival Slovákov v Maďarsku (mimoriadna podpora) a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2022. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby, jednotlivci. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku; vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľstva; uskutočnenie Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku – Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku; poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia; účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 117 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 29 036 365 forintov (73 510 €). Kuratórium v tomto roku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo, nepodporilo deväť žiadostí, 108 súbehov (+ spomínaný celoštátny festival v obci Banka /Bánk/ ako jedinú mimoriadnu žiadosť) podporilo celkovou sumou 18 676 346 forintov /46 275,08 €/.

V Budapešti, 21. apríla 2023

Matej Šipický (predseda)

Imrich Fuhl (tajomník)

Sumár finančného vyhodnotenia

HUF

EUR

Podpora školských a kultúrnych aktivít

18 676 346

46 275,08

Škola v prírode „Poznaj svoje korene“

53 854 239

45 157

Prevádzkové náklady / Fungovanie

2 030 624

5 146,12

Bankové náklady

1 191 699

2 946,32

Spolu:

75 752 908

99 524,52

Dotácia ÚSŽZ:

99 581

Zostatok / Rozdiel:

56,418

Sumár - Výdavky VPN ZSM v roku 2022 /€/

Pomenovanie

Škola

v prírode

Podpora školských a kultúrnych aktivít

Prevádzkové náklady

- Fungovanie

Celkove

Hmotné prostriedky

0,00

0,00

Kancelárske potreby, tlačivá

0,00

0,00

0,00

Materiálové náklady celkove

0,00

0,00

0,00

0,00

Preprava

0,00

Vystúpenie

0,00

Cestovanie

9 100,00

355,37

9 455,37

Ubytovanie

25 620,00

25 620,00

Služby celkove

34 720,00

0,00

355,37

35 075,37

Bankové náklady

2 946,32

2 946,32

Vstupenky

0,00

0,00

Iné služby

10 437,00

4 790,74

15 227,74

Iné služby celkove

10 437,00

0,00

7 737,06

18 174,06

Reprezentácia

0,00

Poskytnuté podpory

46 275,08

46 275,08

Vecné investície s menšou hodnotou

0,00

Straty pre zmeny menového kurzu

0,00

Výdavky celkove

45 157,00

46 275,08

8 092,43

99 524,51

Získaná dotácia

44 623,00

45 000,00

9 958,00

99 581,00

Rozdiel (zostatok)

534,00

1 275,08

-1 865,57

-56,49

Iné príjmy

Pomer podpory (príjmy)

1,01

1,03

0,81

1,00

Pomer použitia (výdavky)

0,45

0,46

0,08

1,00